จ.อุบลราชธานี
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
● จ.อุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งดอกบัวงามที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนน่าเที่ยวชมและสัมผัส เป็นดินแดนที่ราบสูงที่มากด้วยมนต์เสน่ห์อีกแห่งของอีสาน มีลำน้ำมูลเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีพ และมีลำน้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนและอารยธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อนึกถึงอุบลราชธานีคราใดหลายท่านจะคิดถึงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอันเลื่องชื่อและตระการตาระดับประเทศ ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรู้จักเป็นอย่างดี และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ อุบลราชธานีเป็นดินแดนก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ยังปรากฏร่องรอยอารยธรรม แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นนครแห่งธรรมะ ที่ปรากฏหลักฐานตามวัดวาอาราม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันงดงามที่ยังคงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน อันแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและความสงบร่มเย็นของชาวอุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว
1.ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง
2.วัดมหาวนาราม
3.วัดพระธาตุหนองบัว
4.วัดสระประสานสุข
5.วัดหนองป่าพง